Shqipëria në misionin e NATO-s në Egje, dërgon anije dhe 21 ushtarakë

Qeveria shqiptare ka marrë vendimin për t’iu bashkuar operacionit të NATO-s në detin Egje duke dërguar një anije të klasit “Iliria” me 21 ushtarakë në mision.

Operacioni i NATO-s synon patrullimin në det dhe ndalimin e barkave me refugjatë që vijnë nga zonat e  konfliktit.

Rama ka firmosur mbrëmjen e djeshme, “pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e NATO-s “Aegean Sea”, të përbërë nga 21 (njëzet e një) ushtarakë dhe 1 (një) anije e klasit “Iliria”.”

Në vendim përcaktohen detajet si më poshtë:

 

 • Misioni i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në këtë operacion është kryerja e patrullimit detar në përbërje të grupit të gatshëm të anijeve të NATO-s, SNMG2, në detin Egje, në kuadër të operacionit të NATO-s “Aegean Sea”.
 • Kohëzgjatja e pjesëmarrjes së Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në këtë operacion është deri në 1 (një) vit, afat i cili fillon të llogaritet nga data e dërgimit të anijes dhe kontingjentit të parë, me sistem rotacioni. Periudha e rotacionit për ushtarakët e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, pjesëmarrës në këtë operacion, do të jetë çdo 2 (dy) muaj, periudhë së cilës i shtohen edhe ditët e qëndrimit për ndërrimin e kontingjentit të radhës (marrje dhe dorëzim detyre, vonesa të transportit strategjik etj.).
 • Vend dislokimi i personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë do të jetë në detin Egje.
 • Ministria e Mbrojtjes, për personelin pjesëmarrës në këtë operacion dhe për anijen, të përballojë shpenzimet për:
 • a) dieta për ditët e qëndrimit, në masën 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në ditë, përveç pagës mujore;
 • b) sigurimin e jetës;
 • c) ushqim;

 

ç)  akomodim;

 

 • d) siguracion shëndetësor jashtë zonës së operacionit;
 • dh) mbështetje shëndetësore;
 • e) telefon, komunikim SATCOM, internet, shërbim postar;

 

ë) sigurimin e anijes;

 

 • f) karburant, lubrifikantë;

 

g)shërbime lundrimi (taksa portuale, pilot, ujë, derdhje të ujërave të zeza, akostim qëndrimi, lavanteri etj.);

 

 • gj) mirëmbajtjen teknike dhe riparime të anijes, të paparashikuara;
 • h) transportimin e individëve të shkëputur nga operacioni për në atdhe në rast vdekjeje, sëmundjeje ose thyerjeje disipline;
 • i) aktivitete social-kulturore në rastet e festave kombëtare gjatë kohës së kryerjes së misionit;
 • j) çdo shpenzim tjetër për mbarëvajtjen e kryerjes së operacionit.
 • Transporti i personelit të anijes që do të marrë pjesë në operacion, ndërsa nis, ndryshon dhe përfundon detyrën për t’u kthyer në Shqipëri, mbështetja shëndetësore, akomodimi, ushqimi, lavanteria, transporti i individëve të shkëputur nga operacioni për në atdhe në rast vdekjeje, sëmundjeje ose thyerjeje disipline, të përballohen nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, përveç rasteve kur do të arrihet nënshkrimi i marrëveshjeve dy- ose shumëpalëshe ku pala/ët tjetër/e tjera merr/marrin përsipër të përballojë/përballojnë këto shpenzime.
 • Ministria e Mbrojtjes të bëjë sigurimin e jetës për ushtarakët e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilët do të marrin pjesë në këtë operacion.
 • Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga fondet e miratuara në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes.
 • Ngarkohet ministri i Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”. /lajmi.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *