Saturday , January 23 2021

ВИТАЦЕПТИН, најновото „оружје„ во борбата против ракот

Онкологијата го доби производот што им помага напациентите со карцином. Неодамна, европските медицинскинаучници, во соработка со бугарските бели мантили, годонесоа на пазарот Витацептин, неопходен производ заболни од карцином како и за луѓе изложени на смртоноснатаболест која брзо се шири на светски рамки. Имало многунапори за производство на лекови и додатоци на исхранакои покажуваат најдобри карактеристиките што одговараатза неопластичен лек за пациенти со карцином. . VITACEPTIN е резултат на долгогодишните напори да сенајде производ од природно потекло кој го поддржуваимунолошкиот систем и покажува антиоксидантнаактивност, како и пропишува антитуморни елементи.Идејата за развој на „Витацептин“ вклучувањето на новибиолошки активни супстанции со антиинфективни и анти-туморен ефект како придружна терапија против рак, како и за борба против невродегенеративни заболувања. Целта е дасе помогне во решавањето на важни глобални проблеми сокои се соочуваат здравствените и социјалните системи, какошто се одредени бактериски, вирусни и паразитскиинфекции, како и тумори и невродегенеративни заболувања.Витацептин исто така се користи за да се отстранат несакани ефекти на хемотерапијата и радиотерапијата сосвоите биолошки активни агенси добиени од растенија. „Витацептин“ е целосно природен додаток на исхрана сотерапевтски и профилактички ефекти врз човечкото тело. Поради својот растителен состав, овој додаток во исхранатапомага во борбата против ракот и го спречува истиот.Создаден е како придружен терапевтски производ, подржувач на воспоставени конвенционални онколошкитретмани и терапии – хемотерапија и радиотерапија. Помагаво детоксикација на организмот и го зајакнуваимунитетниот систем за време на стрес, исцрпеност и заболување. Витацептин има имуностимулаторно, имуномодулаторно, антиоксидативно, антивирусно, антимикробно и антитуморно дејство, помагајќи призабрзувано зајакнување на имунитарниот систем.Конвенционален третман и Витацептин

Во оваа фаза на развој на современата медицина, најдобриоттретман за онколошки заболувања е конвенционалентретман. Тој се заснова на операција, трансплантација наматични клетки, хормонска терапија, таргетирана терапија, имунотерапија, радиотерапија, хемотерапија. Радиотерапијата и хемотерапијата се сметаат за најважни и најчести во оваа фаза, бидејќи нивната ефикасност зависиод неколку фактори. Неспорен е нивниот ефект врзканцерогените клетки и ефектот врз болеста. Но, тие истотака носат со себе многу негативни ефекти врз телото.Витацептин е создаден да дејствува во неколку насоки и успешно да се справи со негативните ефекти нарадиотерапијата и хемотерапијата врз организмот.„Витацептин“ ефикасно ја стимулира главната функција нацрниот дроб при детоксикација на телото, чистејќи го одтоксините акумулирани како резултат на радиотерапија илихемотерапија. Другата клучна карактеристика наВитацептин е ефикасно обновување на оштетениотимунолошки систем како резултат на радиотерапија и хемотерапија. Витацептинот му помага на организмот со тоашто ги обновува своите нормални заштитни функции и муовозможува да продолжи да се бори поефективно.ВИТАЦЕПТИН влијае на клетките на ракот преку различнипроцеси или биолошки реакции. Биолошкиот процес наанти-туморна функција со посредство на VITACEPTIN можеда вклучува повеќе сигнални патеки. Аспекти на клеточна и молекуларна биологија на антитуморна функција наVITACEPTIN вклучуваат: 1. Реактивни видови кислород и стрес на ендоплазматски ретикулум, предизвикани одапоптозата на VITACEPTIN и анти-пролиферацијата; 2. антиинфламаторно дејство; 3. запирање на клеточниотциклус; 4. анти-ангиогенеза; 5. стопирање на метастази, миграција и инвазија; 6. Имунолошки реакции.VITACEPTIN се користи како додаток за онколошките пациенти кои биле третирани со радиотерапија илихемотерапија. Може да се користи од дијагностика доцелосно закрепнување на телото. Тој е погоден за употребакако кај пациенти со ризик, така и кај пациенти кои имаатпредиспозиција за развој на карцином.

Како делува VITACEPTIN?

1.Ги блокира реактивните слободни радикали. Радикалитеповрзани со антиоксидансите не се штетни за организмот. 2. Апсорбира и изложува токсини, радионуклиди и штетниматерии со детоксикација на телото. VITACEPTIN содржибиолошки активни природни состојки. Благодарение наантиоксидантниот комплекс, VITACEPTIN ги врзуваслободните електрони на радикалите, ги деактивира и неутрализира. Витацептин го зајакнува имунитетот збогатувајќи го организмот со кислород и со состојки со антиоксидантна активност, ја стимулира коскената срж, а ова резултира со создавањето на повеќе црвени крвниклетки (еритроцити) и хемоглобин, со што се намалуваризикот од анемија; 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА “VITACEPTIN”

100% природен состав – кој се состои од биолошки активнисостојки на лековити билки

Нема пропишани несакани ефекти

Лесно и удобно внесување

Ги исполнува барањата за стандарди за квалитет напроизводството

Моментално „Витацептин“ е на продажба во Холандија, Австрија и Бугарија, но наскоро се очекува да се прошири и во други земји од нашиот регион и пошироко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *